Navigace

Obsah

Vidimace a legalizace

Na OÚ Závist si budete v budoucnu moci také ověřit listiny a podpisy. V případě zájmu se můžete obrátit na obci na starostu Michala Růžičku, tel.: 737 166 807.

 


Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
prvopis,
již ověřenou vidimovanou listinu,
opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Musíte navštívit příslušný úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.
Na které instituci životní situaci řešit
Vidimaci a/nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
Podle kterého právního předpisu se postupuje