Obsah

Obec Závist, Závist 2, 679 22 Lipůvka, IČ 43420591, zavist@email.cz, tel.: 603 816 926 

Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu v Závisti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., v plném znění, za rok 2012

 


Obsah výroční zprávy

1. úvod
2. způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb. v obci Závist
3. žádosti o informace doručení na obecní úřad Závist
4. odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
5. soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
6. řízení o sankcích za nedodržení zákona
7. závěr


1.úvod
Dne 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon),ve znění zákona č.61/2006, jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem ČR garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace žadatelům poskytovány.

2. způsob realizace zákona č. 106/99 Sb. na obecním úřadě Závist
V souladu se zákonem č. 106/99 Sb., poskytuje obecní úřad Závist informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním.
Na obecním úřadě Závist je ve vstupní chodbě budovy umístěna informační tabule, na níž jsou vyvěšeny základní informace o organizační struktuře, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost, tak jak to ukládá §5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato informační tabule je průběžně aktualizována. Další informace podává pracovnice obecního úřadu Závist, která na požádání poskytuje k nahlédnutí některé předpisy a dokumenty a za úhradu pořizuje občanům kopie. Dalším zdrojem informací pro občany jsou www stránky obce, el. úřední deska a úřední deska umístěná před budovou obecního úřadu.

3. žádosti o informace doručené na obecní úřad Závist v roce 2012
V roce 2012 neobdržel obecní úřad Závist žádnou písemnou žádost o poskytnutí informace.

4.odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
V roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

5. soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
Podle § 16 odst. 6 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem, vzhledem k tomu, že nebylo vydáno žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace, není v roce 2012 žádný soudní přezkum vydaného rozhodnutí.


6. řízení o sankcích za nedodržení zákona
Za kontrolu dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím zodpovídá starostka obce. V roce 2012 nebyl na obecním úřadě Závist zjištěn žádný případ porušení zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

 

7. závěr
Závěrem lze konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím je na obecním úřadě Závist v celém rozsahu dodržován.

 

 

 

 

 


                                                                             Jana Minaříková

V Závisti dne 1.3.2013                                                    starostka obce