Navigace

Obsah

 

OBEC ZÁVIST

 

Obecně závazná vyhláška obce Závist č. 5/2012,

 

kterou se stanovují podmínky pro spalování

suchého rostlinného materiálu v obci Závist

 

Zastupitelstvo obce Závist se na svém zasedání dne 17.11.2012 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Účel vyhlášky

 

            V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.

 

 

Čl. 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

 

            (1) Suchý rostlinný materiál lze spalovat v pondělí, úterý, pátek v době od 13:00 hodin do 20:00 hodin a sobotu v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin.

           

            (2) Suchý rostlinný materiál nelze spalovat v neděli a státem uznaných svátcích v době od 0:00 hodin do 24:00 hodin a ve dnech, kdy jsou na kat.území obce Závist pořádány kulturní akce.

 

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 11. prosince 2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Závist

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                 Jana Minaříková                                                                 Jitka Jelínková

                       starostka                                                                       místostarostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: