Navigace

Obsah

OBEC ZÁVIST

 

Obecně závazná vyhláška obce Závist č. 6/2012,

o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně

       

 

Zastupitelstvo obce Závist se na svém zasedání dne 17.11.2012 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.  1 

Základní ustanovení

 

            (1) Účelem vyhlášky je legislativně zabezpečit údržbu a ochranu zeleně na území obce Závist s cílem zlepšení estetického vzhledu veřejné zeleně jako důležité součásti životního prostředí.

 

            (2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické subjekty.


Čl. 2

Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně

 

            (1) Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně jsou povinni zeleň na pozemcích udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je stanovena minimálně dvakrát ročně. Jednotlivé seče musí být provedeny nejpozději do 15. června a 15. září příslušného roku.

 

            (2) Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně zajistí odklizení trávy z provedených sečí do sedmi dnů po seči a odvoz odpadu po seči nejdéle následující den po nahrabání, pokud nebyla seč provedena mulčováním.

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2012 ze dne 15. září 2012, o opatřeních             k zajištění ochrany a údržby soukromých a veřejných ploch zeleně na území obce Závist.

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                 Jana Minaříková                                                                 Jitka Jelínková

                       starostka                                                                       místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: